Arbeidskomite

Arbeidskomite opprettet

20. mai 2020

Oppstart av revisjonen ble offisielt annonsert på PEFC Norges hjemmeside 20. februar og invitasjon til kartlagte interessenter ble sendt ut 25. februar. Totalt mottok 131 organisasjoner invitasjon om å komme med innspill samt til å nominere representant(er) til arbeidskomiteen. En rekke organisasjoner fra hele spekteret av interessentgrupper har meldt sin interesse til å delta i arbeidet. Til fristen 6. mai er det kommet inn nominasjoner fra totalt 23 interessentorganisasjoner.

På bakgrunn av nominasjonene og retningslinjene for etablering av arbeidskomiteen har styret i PEFC Norge nedsatt en arbeidskomite bestående av 16 personer  og i tillegg 4 observatører. Arbeidskomiteen er sammensatt ut fra et mål om en balansert representasjon fra de ulike interessentgruppene og en best mulig kjønnsbalanse.

Arbeidskomiteen består av følgende organisasjoner/personer:

Arbeidskomite_representanter

I tillegg har følgende organisasjoner/personer observatørplass i komiteen:

Observatører_70

Observatører inngår ikke selve konsensusbehandlingen av standardene, men bortsett fra det deltar de fullt ut i revisjonsarbeidet og kan også delta i undergrupper som arbeider med spesifikke temaer/kravpunkter som så legges fram for hele arbeidskomiteen.

Fra skogeiersiden var det til sammen 7 nominerte kandidater, men ut fra målet om mest mulig balanse mellom interessegruppene har skogeierne 4 representanter i gruppa.

Arbeidskomiteens første møte er satt til 23. juni. Dette er komiteens oppstartsmøte hvor en skal gå igjennom prosessen og retningslinjene for revisjonsarbeidet, konstituere komiteen, fastsette arbeids- og møteplan, gjennomgå innkomne innspill og en mulighet for hver enkelt til å komme med sine overordnede forventninger til revisjonen.