PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Norsk PEFC Skogstandard

Norsk PEFC Skogstandard for bærekraftig norsk skogbruk har 27 kravpunkter.

Kravpunktene
Hvert kravpunkt har en kort beskrivelse av hva man ønsker å oppnå. Videre har kravpunktene beskrivelser av konkrete krav. Kravpunktene er beskrivelse av hva skogeier må oppfylle for å nå målene om bærekraftig forvaltning. Krav kan være presisering av lovpålagte plikter knyttet til forvaltning av skogeiendommen generelt. Det kan også være krav til planlegging eller dokumentasjon på eiendomsnivå og konkrete krav som skal følges ved gjennomføring av hogst og skogbehandling. Kravene gjelder for hele skogeiendommen det er inngått sertifiseringsavtale for.

Gjennomgang av kravpunktene
Kravpunktene presenteres under disse hovedtemaene:

Forvalteransvar og planlegging
Gjennomføringen av bærekraftig skogbruk etter kravpunkter i Norsk PEFC Skogstandard skjer best når man har en godt oppdatert skogbruksplan og gode planrutiner. Stadig færre skogeiere gjennomfører de praktiske tiltakene på eiendommen selv – like fullt har skogeier ansvaret for at tiltakene blir utført på best mulig måte, både for skogeier selv og for storsamfunnet. Kravpunktene knyttet til forvalteransvar og planlegging har fokus på ansvar og planlegging som gjelder langsiktig forvaltning av skogeiendommen.

Hogst og skogbrukstiltak
Alle tiltak knyttet til hogst og stell av skogen krever et bevisst forhold til gjennomføring og hensyn til andre interesser. Kravpunktene knyttet til hogst og skogbrukstiltak er knyttet til planlegging og gjennomføring der arbeidet skal gjøres.


Særskilte miljøverdier
Samtidig som man gjennom skogbehandlingen sikrer at framtidsskogen er i god hevd, skal man ivareta hensyn til biologisk mangfold, kulturhistoriske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse. Det er for sent å tenke seg om når et tre eller ett helt bestand er hogd! I mange tilfeller må man kjenne konsekvenser av tiltak ut over selve driftsområdet. Kravpunktene knyttet til særskilte miljøverdier skal ivareta at skogeier planlegger og tar hensyn der en etter dagens kunnskap vet at det har størst effekt.

I tillegg til selve kravpunktene er det i vedlegg til selve skogstandarden, gitt noen forklaringer for å unngå uklarhet og feilaktig tolkning av kravpunktene. 

Åpne Norsk PEFC Skogstandard ved å trykke på bildet av forsiden under:

Bilde_forside skogstandard