PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Presiseringer og retningslinjer

En presisering er en mindre endring, tydeliggjøring eller beskrivelse av en rutiner eller et kravpunkt i PEFC Norges dokumenter. Vedtak om presisering av rutiner og kravpunkter vedtas av Styret i PEFC Norge.

PEFC Norge kan også vedta retningslinjer. Retningslinjene er ikke som presiseringer knyttet direkte til forståelsen av et kravpunkt, men er en tydeliggjøring av rutiner og prosesser knyttet til sertifiseringen slik at sertifikatholdere har en felles forståelse og praktisering.

Under er det linker til vedtatte presiseringer og retningslinjer:

Retningslinjer knyttet til hogst i fuglenes hekkesesong. Vedtatt 5. april 2019

Det skal legges vekt på å unngå skogsdrift i perioden mai, juni og juli i skog av spesiell betydning for fuglelivet, som eldre (hkl.4 og 5) sjiktet lauvtredominert skog. Med skogsdrift menes maskinell hogst av skogsvirke til industriformål av et visst omfang.

Notat - status for fuglene som lever i skogen. 

Notatet presenterer status for antall par fugler som hekker i skogen i Norge, hvor mange rødlistearter som for tiden finnes i skogen og hensyn som tas til fugler gjennom kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard. Videre vurderes hvor mange par fugler som kan finnes i skog som hogges i hekkeperioden. Vurderingene som er foretatt i notatet er gjort med utgangspunkt i kilder det henvises til. I notatet oppsummeres status for skogbrukets hensyn til fugler og det pekes på mulig avgang som kan skyldes unaturlig predasjon.

Retningslinjer for revisjon av miljøregistreringer - vedtatt av PEFC Norge 7. november 2018

Bakgrunnen for at nøkkelbiotopene i et område må vurderes for revisjon er at de er basert på et dynamisk system. Det bygger på at det kommer ny kunnskap fra forskningen, at skogtilstanden endrer seg og/eller at sertifiseringsregler, lover og forskrifter blir endret. Det er også et behov for å gjøre en periodevis kontroll av kvaliteten på nøkkelbiotopene. Etter Norsk PEFC Skogstandard er det behov for å gjøre en vurdering av ny kartlegging av naturtyper og nye registrerte forekomster av truede arter.

Sertifisering og forholdet mot offentlige planer. Vedtatt 8. mai 2018

Styret i PEFC Norge presiserer at når det er vedtatt forbud mot hogst eller andre skogbrukstiltak i plan etter plan- og bygningsloven eller når det er lagt ned midlertid forbud mot skogbrukstiltak som vil vanskeligjøre planleggingen, vil gjennomføring av slike tiltak i strid med vedtatt plan eller det midlertidige forbudet, være å anse som brudd på PEFC skogstandard.

Selv om en skogeier juridisk sett ikke er bundet av bestemmelser i et planforslag, mener styret det vil være i strid med skogeiers samfunns- og forvalteransvar å gjennomføre hogst og andre skogbrukstiltak når skogeier er kjent med at dette vil være i strid med foreslåtte planbestemmelser. Dette vil således være et brudd på PEFC kravpunkt 1. 

Styret legger til grunn at skogeier må anses å være kjent med et planforslag når skogeier har vært involvert i planleggingen (initiativtaker, deltatt i planarbeidet eller uttalt seg om forslaget), eller har blitt direkte informert eller varslet om planforslaget.

Presiseringen tas opp til ny vurdering ved neste revisjon av sertifiseringssystemet.

Presisering av kravet om bruk av føre-var-rutine i skogreisingsstrøk -vedtatt 12. desember 2017

I skogreisingsstrøk der det bare skal hogges gran eller utenlandske treslag er det etter kravpunkt 21 Nøkkelbiotoper krav om at føre-var rutinen skal brukes der terrengtransport av tømmer skal skje gjennom furu- og lauvskog. Kravet om bruk av føre-var-rutinen skal også gjelde selve hogstområdet.

Norsk PEFC skogstandard omfatter ikke arealer med produksjon av juletre og pyntegrønt. Vedtatt 24. mai 2017

Det har vært stilt spørsmål om Norsk PEFC Skogstandard gjelder for juletre- og pyntegrøntproduksjon.
PEFC Norge har derfor klargjort dette gjennom styrevedtak:

«Norsk PEFC skogstandard omfatter ikke arealer med produksjon av juletre og pyntegrønt»

Kommentar og nærmere forklaring: Selv om areal som nyttes til juletre- og pyntegrøntproduksjon er definert som skog, så har disse arealene ikke vært omfattet av verken tidligere eller gjeldende versjon av Norsk PEFC Skogstandard.