PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Norsk PEFC Skogstandard

Planting av skogl2

Norsk PEFC Skogstandard inneholder en rekke krav til hvordan man skal hogge og stelle i skogen. Til sammen inneholder standarden 27 kravpunkter som skogeier må følge for å praktisere et bærekraftig skogbruk.

Les mer her.

Først og fremst må skogeier ha oversikt over hvilke miljøverdier det er på eiendommen, for eksempel såkalte nøkkelbiotoper. Disse må kartfestes. Som regel skal det ikke hogges i nøkkelbiotopene. Videre skal skogeier tas hensyn til spillplasser for tiur samt reir- og hekkeplasser for rovfugler og ugler.

Hogsten skal gjøres skånsomt, og skjemmende spor skal rettes opp. Skader i stier og løyper skal utbedres etter driften. Valg av hogstform skal tilpasses forholdene på stedet og størrelsen på hogstområdene skal tilpasses landskapet.

Det er særskilt krav om å sette igjen noen store trær, såkalt livsløpstrær, som skal stå helt til de dør av seg selv. Døde trær skal også som regel spares. Enkelte arter trives nemlig spesielt godt i døde trær, og det er derfor spesielt viktig for det biologiske mangfoldet.

I utgangspunktet skal trær langs elver og bekker stå igjen for at det skal bli en stabil kantsone. Målet er å få mindre erosjon, sikre vannkvaliteten og skape levesteder for arter.