PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Verden trenger skogen

Skogfunksjoner

Skogen er viktig for klima

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og for å få bukt med klimaendringene er FN klimapanel (IPCC) tydelige på at bruken av fossilt karbon må reduseres og at vi må erstatte det fossile med fornybare alternativer.

Skogen binder CO₂ gjennom fotosyntesen, og trærne bidrar derfor til å ta CO₂ ut av atmosfæren og lagre karbondelen som biomasse. Når trærne dør og brytes ned, slippes karbonet ut igjen i atmosfæren i form av CO₂. Dette er naturlig prosesser og kalles det korte karbonkretsløpet.

Siden den industrielle revolusjonen har vi imidlertid, gjennom forbrenning av fossile ressurser, tilført svært mye CO₂ i løpet av kort tid. Dette har ført til temperaturøkning og klimaendringer på jorda.

For å nå klimamålene viser FN klimapanel til at vi må øke hogsten og bruken av trevirke. Bruk av tre kan nemlig erstatte andre materialer med langt høyere CO₂ utslipp og miljøbelastninger.

Forutsetningen er selvfølgelig at skogbruket drives på en bærekraftig måte. Derfor det er viktig å velge PEFC-sertifisert tømmer. Da vet du at trevirket kommer fra et bærekraftig skogbruk.

Rikt biologisk mangfold i skogen

Skogen er et av verdens mest biodiverse økosystem og hjemmet til flertallet av jordas planter, dyr og andre arter. Disse er viktig i seg selv, men også svært viktig for oss mennesker gjennom produkter og tjenester skogen bidrar med, for eksempel tømmer og naturopplevelser.

Det finnes cirka 26 000 kjente arter i skogen i Norge. Det er mest av insekter, sopp, lav og mose. Noen arter i norsk skog er naturlig nok sjeldne, ofte fordi de befinner seg i utkanten av sitt hovedutbredelsesområde. En god del arter flytter på seg og noen har god spredningsevne.

Artenes krav til leveområder er forskjellig. Skogen som helhet må derfor inneha alle nødvendige livsmiljøer for at artene skal leve der og spre seg til nye områder. Norsk PEFC Skogstandard setter krav til å ta vare på viktig livsmiljøer, særlig for sjeldne og truete arter.

Miljøtiltakene de siste 10-årene har ført til et målbart miljøløft i den norske skogen. Flere arter har fått bedre rødlistestatus, for eksempel er ikke hakkespettene lenger truet.