PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Det norske sertifiseringssystemet

PEFC internasjonale retningslinjer utvikles i tverrfaglig samarbeid med fageksperter. De nasjonale standarder utvikles i hvert enkelt land og må bli godkjent av PEFC internasjonalt.Norsk PEFC skogsertifisering er et komplett sertifiseringssystem med regler for organisering, skogstandard med krav til bærekraftig skogbruk, sporbarhet, logobruk og kontrollrutiner. Til sammen er det 11 dokumenter knyttet til systemet.

Pefc%20dok%20struktur bilde

Skogsertifisering

Følgende standarder utgjør skogsertifiseringen i Norge:
PEFC N 01 - Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk
PEFC N 02 - Norsk PEFC Skogstandard
PEFC N 03 - Krav ved gruppesertifisering
PEFC N 04 - Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan
PEFC N 05 - Ordliste og definisjoner

PEFC N 01 beskriver forutsetningene og rammene for kravene i skogstandarden.
I tillegg beskriver den hvordan sertifiseringen er organisert og hvilke
punkter som skal følges opp av PEFC Norge. Dokumentet har også oversikt over viktige
lover knyttet til forvaltning av skog og skogeiendommer.

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard inneholder 27 kravpunkter knyttet til hvordan skogeier hogger og steller skogen. Hvert av kravpunktene inneholder en kort beskrivelse av formål og detaljerte tiltak. Kravene kan være alt fra en ren presisering av lovpålagte plikter knyttet til forvaltning av skogeiendommen til hvilke konkrete miljøverdier det skal tas hensyn til ved hogst. Kravene gjelder for hele skogeiendommen det er inngått sertifiseringsavtale for.

PEFC N 03 beskriver krav som gjelder ved gruppesertifisering. Gruppesertifisering innebærer at skogeiere blir sertifisert under ett felles sertifikat, som forvaltes av en gruppesertifikatholder som kjøper tømmeret. Gjennom slik organisering kan gruppen dele på kostnadene ved sertifisering, samt ta del i et fellesskap for informasjon og rådgivning knyttet til ordningen. Eiendomsstrukturen i
Norge, med stor variasjon i eiendomsstørrelse og stor bruk av entreprenører, gjør gruppesertifisering til en fornuftig og rasjonell metode for å organisere skogsertifiseringen. Gruppesertifikatholder
representerer alle medlemmene i gruppen overfor sertifiseringsorganet og er ansvarlig for å sikre at kravene i den norske PEFC ordningen overholdes.

PEFC N 04 beskriver hvilke krav som stilles til de organisasjoner som sertifiserer og kontrollerer PEFC skogsertifisering i Norge. PEFC sertifisering og revisjon skal gjennomføres av en objektiv og uavhengig tredjepart. Til grunn for kravene ligger ISO standarder som setter generelle kriterier for organer som utfører revisjon og sertifisering av styringssystemer.

PEFC N 05 inneholder ordliste som forklarer og definerer begrepene som brukes i Norsk PEFC Skogstandard og de øvrige dokumentene.

Sporbarhet og logobruk

Sporbarhetssertifiseringen bidrar til at de som kjøper produkter laget av tømmer kan være trygge på at råstoffet kommer fra en bærekraftig skog. Bedrifter som ønsker å selge sine produkter som PEFC-sertifiserte, må kunne vise at råstoffet kommer fra PEFC-sertifisert skogbruk. For at et trebasert produkt kan selges med PEFC-logo må alle leverandører og produsenter fra skogen og fram til salg av det ferdige produktet inneha et PEFC-sporbarhetssertifikat (Chain of Custody). Reglene er like for alle land. Les mer her.

Følgende standarder gjelder for sporbarhet og logobruk:

Nye standarder utgitt 14. februar 2020, med en overgangsperiode fram til 14.08.2021:

PEFC ST 2002:2020: Chain of Custody of Forest and Tree Based Products - Requirements

PEFC ST 2003:2020: Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard

PEFC ST 2001:2020: Trademark Rules - Requirements

Standarder i bruk og gjeldende inntil overgangsperiodens slutt:

PEFC ST 2002:2013: Chain of Custody of forest based products – requirements

PEFC ST 2003:2012 Certification Body Requirements - Chain of Custody

PEFC ST 2001:2008 Logo usage rules

Overgang til 2020-standardene

De reviderte 2020-standardene trådde i kraft 14. februar 2020. Fra denne datoen er det en perioden på 18 måneder for bedrifter til å gå over til de nye standardene. Overgangsperioden løper fram til 14. august 2021. Etter denne datoen må bedrifter som fremdeles er sertifisert mot 2013-standarden, forberede/utarbeide sitt system i henhold til 2020-versjonen slik at de revideres/sertifiseres mot de nye standardene ved neste eksterne revisjon. Alle sporbarhetssertifiserte bedrifter skal være sertifisert/revidert etter 2020-standardene senest innen 14. august 2022.

Mer informasjon om revisjon/sertifisering

Mer informasjon om 2020-standardene

Les mer om 2020-standardene her. 

Og PEFC Internasjonalt har informasjon om 2020-standardene - link

Sertifisering/revisjon mot 2020-standardene

For å sertifisere/revidere bedrifter mot 2020-versjonene av PEFC Chain of Custody (ST 2002) og PEFC Trademarks (ST 2001) -standardene, må sertifiseringsorganenes revisorer ha gjennomført opplæring/kurs i de nye standardene. Sertifiseringsorganene må også sørge for at prosessene deres er i tråd med kravene i 2020-versjonen av standarden for sertifiseringsorganer (ST 2003).

PEFC vil  i løpet av mars-april utarbeide kursopplegg og vil etter det tilby kurs til alle sertifiseringsorgan. Mer informasjon om kurs og datoer vil kommer når dette er klart.

Se PEFC Int. for mer informasjon om overgang til nye standarder:

- How to offer certification for the revised PEFC-standards

- Certification Body Training

Organisasjon

Vedtekter PEFC Norge

PEFC N06 - Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem

PEFC N 07 - Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer