PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Bærekraft og PEFC

Vi i PEFC baserer oss forståelsen av bærekraftig skogbruk definert av FN jordbruks- og næringsmiddelorganisasjon (FAO), opprinnelig definert av Forest Europe (Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe).

«Forvaltning og bruk av skog og skogsmark som på måte og takt tar vare på deres biologisk mangfold, produktivitet, foryngelsesevnen, vitalitet, og potensiale til både nå og i framtiden fylle relevante økologiske, økonomiske og sosiale funksjoner på lokalt, nasjonalt og globalt nivå, uten å skade andre økosystemer.»

Alt henger sammen med alt heter det. Ofte er det slik at hva vi gjør på ett område har konsekvenser for noe annet. For eksempel vil ensidig vern føre til at vi kan hente ut mindre fornybart råstoff fra skogen. For PEFC er derfor balansen mellom ulike interesser svært viktig. Dette gjelder:

  • Økonomisk
  • Økologisk/miljømessig
  • Sosialt

Les mer her.

FN bærekraftsmål og PEFC

Fn%20b%c3%a6rekraftsm%c3%a5l
FN har laget ett sett av bærekraftsmål som global marsjordre til alle om å arbeide for en bedre verden for framtidige generasjoner. Bærekraftsmålene utgjør en helhet av 17 delmål som forsterker hverandre.

Les mer her.

PEFC arbeider i samsvar med FN bærekraftsmål. Et bærekraftig skogbruk kan bidra til mange av målene, både direkte og indirekte.

  • Aller viktigst, men kanskje mest oversett, er partnerskap og samarbeid (SDG 17). PEFC er i seg selv et partnerskap som samler mange, ulike interessegrupper både globalt og lokalt. Gjennom PEFC sin unike bottom-up tilnærming samles folk og organisasjoner med ulik kunnskap for å finne de beste løsningene i balansen mellom økonomiske, miljømessig og sosiale interesser.
  • Skogen deker 30 % av jordas landareal og viktig for livet på land (SDG 15). Skogen bidrar med store mengder fornybart råstoff og er hjem for det store flertallet av verdens planter og dyr. For at framtidige generasjoner skal få samme muligheter må skogen forvaltes bærekraftig. PEFC fremmer bærekraftig skogbruk gjennom sertifisering.
  • Skogen som bidrag for å stoppe klimaendringene (SDG 13) er bredt anerkjent. Gjennom fotosyntesen binder skogen Co2 og trevirket fungerer som en karbonbank. FN Klimapanel anbefaler at vi hogger og bruker mer tre, og helst utvider arealet med skog. PEFC standarden sikrer en sunn og frisk skog og det blir plantet ny skog etter hogst.
  • Skogen renser vann og luft og bidrar dermed positivt til god helse (SDG 3). Sunne liv og gode opplevelser er også viktig for bærekraftig utvikling. I Norge utgjør skogen en viktig arena for rekreasjon og friluftsliv. Hensyn til friluftsliv og ferdsel er godt ivaretatt i Norsk PEFC Skogstandard med særskilte hensyn knyttet til stier og løyper. 
  • Skogen er grunnlag for anstendig arbeid, verdiskapning og økonomisk vekst (SDG 8). Trevirke gir også muligheter for innovasjon og mer bærekraftig samfunn framover (SDG 9). I prinsippet kan tre erstatte alt som lages av fossil energi, og tre kan være basis for helt nye produkter. PEFC sørger for at råstoffet kommer bærekraftig skogbruk.