PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Tre dimensjoner av bærekraft

Økonomisk
• En aktiv utnyttelse av skogressursene
• Tilfredsstillende lønnsomhet og verdiskaping i næringen
• Å sikre avsetning av norske skogprodukter på det internasjonale markedet
• Å sikre at framtidige generasjoner får et minst like godt ressursgrunnlag som i dag
• Styrking av ressursgrunnlaget med hensyn til både volum og virkeskvalitet

Økologisk/miljømessig
• Ivareta skogens kvaliteter og sikre mangfoldet av økosystemer og arter i norske skoger
• Sikre at skogen i Norge, på kort og lang sikt, gir grunnlag for levedyktige populasjoner av arter som er naturlig hjemmehørende i landet
• Sikre at skogens betydning i klimasammenheng opprettholdes og økes
• Sikre at forurensninger fra skogbruket blir redusert
• Bidra til å bevare kulturminner og til å bevare og utvikle kulturlandskapet

Sosialt
• Sikre mulighetene til å opprettholde og videreutvikle skogbrukets bidrag til levende bygder
• Sikre at skogen i Norge gir grunnlag for et variert friluftsliv med rike naturopplevelser
• Bidra til at de som arbeider i næringen har et arbeidsmiljø hvor helse og sikkerhet blir ivaretatt
• Ivareta forbrukernes interesser