PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

Nye retningslinjer knyttet til hogst i fuglenes hekkesesong

Published on 24 April 2019

Retningslinjer knyttet til hogst i fuglenes hekkesesong: Det skal legges vekt på å unngå skogsdrift i perioden mai, juni og juli i skog av spesiell betydning for fuglelivet, som eldre (hkl.4 og 5) sjiktet lauvtredominert skog. Med skogsdrift menes maskinell hogst av skogsvirke til industriformål av et visst omfang.  

Retningslinjene ble vedtatt 5. april og trer i kraft fra 1. mai 2019 med unntak for hogster hvor det foreligger underskrevet kontrakt datertDvergspett før 30. april 2019 med sertifikatholder om salg tømmer. Slike hogster kan gjennomføres som planlagt.  

Bakgrunn

Norsk PEFC Skogstandard har to kravpunkt for hensyn til hekkende fuglearter. Det gjelder flere rovfugler og ugler. Noen av disse artene har for tiden status som truet på rødlista. Videre gjelder det hensyn til tiurleiker. Ut over disse konkrete kravene er det vurdert at flere andre kravpunkt bidrar med hensyn som er til fordel for hekkende fugler. Det gjelder først og fremst hensyn etter følgende kravpunkt:
• Livsløpstrær og døde trær, spesielt å spare trær med reirfunksjon eller hakkespetthull.
• Kantsoner til myrer, vann og vassdrag. Sikrer områder med halvskygge som er gunstig for insekter.
• Nøkkelbiotoper, spesielt konsentrasjoner av døde trær.
• Hogst, hvor det er konkrete krav til hogst i fjellskog og det meste av arealet med edellauvskog.
• Myr og sumpskog, med krav til hvor det skal brukes lukket hogstform.

Faglige vurderinger tilsier at det kan være inn til syv ganger større hekkebestand av fugler i eldre løvtredominert skog sammenlignet med en-etasjet barskog uten busksjikt. PEFC ønsker med disse retningslinjene å redusere risikoen for negativ påvirkning av fuglebestandene, ved å unngå hogst i hekketiden i de skogtypene som har størst tetthet av hekkende fugler. 

Foto: Svein Søgnen