PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

Nasjonal revisjon: 2-dagers samling for arbeidskomiteen

Published on 30 Oktober 2020

Revisjonsprosessen ruller på og den 26.-27. oktober hadde komiteen en lunsj-lunsj samling i Langesund, Bamble. Nær sagt heleArbeidskomite_samling Langesund arbeidskomiteen var samlet. I tillegg deltok noen av observatørene via Teams.

Første dagen ble viet kunnskapsgrunnlaget generelt og spesielt innen noen av de sentrale temaene knyttet til bærekraftig skogbruk og skogstandarden. Her var innlegg både fra interesseorganisasjoner og fra forskningsmiljøene.

Aksel Granhus, NIBIO, presenterte rykende ferske tall fra Landsskogtakseringen knyttet til tilstand og utvikling av sentrale miljøelementer hvor flere av disse også er overvåkingspunkter i dagens standard. 

Programmet videre var delt inn i 3 temaer som uten tvil blir sentrale i revisjonen; klima, biologisk mangfold og friluftsliv. Og med til sammen 10 innledende innlegg. Innledningsforedragene ga en god base for videre diskusjon på møtet og ikke minst et svært nyttig felles kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet i komiteen.

På dag 2 var viet sertifisering i praksis. Miljøsjef i AT-Skog, Ann Kristin Lunde, og skogbruksleder i området, Finn Schøning, hadde først en orientering om systemer og rutiner for planlegging og gjennomføring av hogst, samt kontroll- og oppfølgingsrutiner. Deretter var ut på befaring i skogen, hvor vi først så på hvordan en hogst var gjennomført og hvilke hensyn som var ivaretatt. Samlingen ble avsluttet i RognsflauaneArbeidskomite_samling Langesund naturreservat, som ligger på kalkrik berggrunn innerst i Rognsfjorden. Området er preget av svært artsrik skog som er dominert av flere typer kalkfuruskog og lågurtgranskog med innslag av edellauvskog.

Alt i alt var dette en veldig god samling hvor komiteen fikk både fikk en felles gjennomgang og status på sentrale temaer og fikk et nyttig innsyn i en sertifikatholders hverdag.

Bilder:

Fride H. Schei, NIBIO

Christian Steel, SABIMA

Arbeidskomiteen på skogbefaring

Arbeidskomite_samling Langesund